Welkom bij de Aquanaut vaarvrienden

De Aquanaut VaarVrienden is een groep van enthousiaste watersporters, die allen eigenaar zijn van een Aquanaut motorjacht. De Aquanautjachten zijn kwaliteitsjachten, die al ruim 40 jaar worden gebouwd op de Aquanautwerf in Sneek. Er is een groot aanbod aan verschillende scheepstypen en modellen (zie het modellenoverzicht op de Aquanaut-website).

De vereniging

De AVV is een jonge vereniging. Zij werd opgericht in 2008 met het doel de contacten tussen Aquanautvaarders te bevorderen. Bij de kennismakingsbijeenkomst en eerste jaarvergadering in november 2008 hadden zich al ruim 50 leden (schepen) aangemeld.
De statuten van de vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 01133347, gedateerd op 18-06-2008. Geïnteresseerden die de statuten willen inzien kunnen hiervoor met de KvK contact opnemen.

Met welk doel

Varen in een Aquanaut is niet alleen een genot maar schept ook een band. De AVV wil deze band versterken door het plezier in de watersport en het enthousiasme over het varen met een Aquanautjacht met elkaar te delen. Het uitwisselen van ervaringen of het organiseren van en/of deelnemen aan gezamenlijke activiteiten kan hier op een plezierige wijze aan bijdragen.

Wie doet wat

Een informele sfeer zonder al teveel verplichtingen is een belangrijk kenmerk van de vereniging. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de formele zaken die binnen een vereniging aan de orde zijn, zoals het vastleggen van statuten, het financieel beheer en het organiseren van een jaarvergadering. Het bestuur is ook het aanspreekpunt namens de vereniging en vertegenwoordigt de AVV naar buiten. De leden maken met elkaar de vereniging, zij bepalen of het de moeite waard is lid van de AVV te zijn. Het staat de leden vrij met elkaar dingen te ondernemen. Zij kunnen ook individueel of met enkele andere leden samen bepaalde activiteiten organiseren en de overige leden uitnodigen hieraan deel te nemen. Het bestuur juicht dergelijke initiatieven van harte toe en zal de uitvoering ervan zoveel mogelijk faciliteren.

Niet alleen in Nederland

Aquanautschepen varen niet alleen in Nederland. Meer dan de helft van de in Sneek gebouwde Aquanauts hebben hun thuishaven in andere Europese landen en soms zelfs buiten Europa. Het bestuur van de AVV juicht het contact met deze Aquanauteigenaren van harte toe.Zij nodigt belangstellenden in andere Europese landen dan ook nadrukkelijk uit om lid van de AVV te worden. Het organiseren van activiteiten voor Aquanautvaarders in Europees verband lijkt zeker een aantrekkelijke gedachte. Bij voldoende belangstelling zou een “internationale werkgroep” dergelijke mogelijkheden verder kunnen onderzoeken.

Onafhankelijk

De AVV is een onafhankelijke vereniging, maar wel met nauwe en vriendschappelijke banden met de Aquanautwerf. De AVV is geen belangenbehartiger bij mogelijke geschillen tussen individuele leden en de werf. Zij kan op verzoek wel een signaalfunctie naar de werf vervullen. Zo kan de AVV bijvoorbeeld bij de werf aandacht vragen voor opmerkingen of wensen aan de hand van ervaringen van groepen leden met hun schip.

Interesse

Bent U Aquanauteigenaar en is door deze korte presentatie uw belangstelling voor de AVV gewekt, lees dan verder op de pagina lidmaatschap en meldt U aan als lid. U kunt dit doen door het invullen en versturen van het inschrijfformulier. Hebt U nog vragen dan kunt U ook contact opnemen met het secretariaat van de Aquanaut VaarVrienden.

Privé-gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt ! Zie ook de privacyverklaring.